Skip to content
Kezdőlap » A honlap használtának feltételei

A honlap használtának feltételei

A Honlap használatának feltétele, hogy a látogatók, azaz az Interneten böngészők (a továbbiakban: „Felhasználó”) – elfogadják a jelen dokumentumban írtakat. A Honlapra történő belépéssel, a Honlapon történő böngészéssel és a Honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

Az Ön által látogatott weboldalt a Talentis Group Zrt. üzemelteti (a továbbiakban: „Üzemeltető ”).

Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.

Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-10-001621

Adószám: 23029132-2-07

Elérhetőség: info@talelntis.hu

A tárhelyszolgáltató neve: Do Média Kft.

A tárhelyszolgáltató székhelye és ügyfélszolgálata: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 54. 4.

A Honlap elrendezése, szerkesztése, tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogi védelem alá esik, amelynek kizárólagos jogosultja az Üzemeltető, kivéve, ha a Honlap valamely része ettől kifejezetten eltérően rendelkezik. A Honlap szerzői jog jogosultja az Üzemeltető, ezért kizárólag az Üzemeltető jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Honlap tartalmának bármiféle felhasználásához az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Tilos a Honlap tartalmából eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a tartalom Üzemeltető előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása. A Felhasználó a Honlapon közzétett, harmadik felek szerzői jogvédelemben részesülő alkotásait kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint jogosult felhasználni, beleértve az adott szerző hozzájárulását is, amennyiben az szükséges.

Az Üzemeltető azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó saját, személyes használatra a Honlap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolja, vagy kinyomtassa.

Az Üzemeltető a Honlap tartalmának egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti.

Amennyiben a Felhasználó önkéntesen anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az Üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Figyelemmel a fentiekre, a Felhasználó csak az általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet az Üzemeltető számára, mely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

Az Üzemeltető a Honlapon található információk napra kész voltára törekszik, a Honlapon elérhető információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, jogi vagy egyéb tanácsadásnak. A Honlapon található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint az Üzemeltető tanácsa bizonyos szolgáltatások, termékek igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Honlapon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott döntésekből eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Honlappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az Üzemeltető szolgáltatásairól.

A Honlap tartalmazhat harmadik személyek weboldalaira mutató hiperlinkeket. Ezen weboldalakhoz a Honlap kizárólag hozzáférést közvetít, de az Üzemeltető nem vállal kötelezettséget, felelősséget a weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért. Az Üzemeltető nem felelős harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy közzétett tartalmakért, melyekhez a Honlap kapcsolódik vagy amelyekre hivatkozik. Az Üzemeltető nem felelős harmadik felek weboldalainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

A Honlapra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat az alábbi pontokban foglaltak sérelmével:

  • Tilos az Üzemeltetővel fennálló kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
  • A Felhasználó a Honlappal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan nem tehet közzé valótlan információt, így különösen valótlan vagy megtévesztő információt az Üzemeltető által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az Üzemeltető logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

A Felhasználó a Honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja. Figyelemmel a Honlap díjmentes, tájékozódást könnyítő voltára, az Üzemeltető az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Honlap használata során a Felhasználónál felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. Az Üzemeltető nem felelős azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős a Honlap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, eszközéhez, valamint hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá bármely harmadik félnek felróható, vagy „vis maior” eseménnyel összefüggő kárért.

A Honlapon található információ előzetes bejelentés, értesítés nélküli megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlapon történt elírásokért, sem pedig a Honlap tartalmának jogosulatlan, az Üzemeltetőn kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

A Felhasználók nem sérthetik meg, valamint nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mellyel megkísérlik megsérteni a Honlap biztonságát, így különösen:

  • Tilos a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  • Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  • Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]);
  • Tilos a nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Jelen felhasználási feltételek Felhasználó általi megsértése esetén az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az ebből eredő jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróságok előtt történik.

Véleménye fontos számunka, ezért a Honlap tartalmával vagy működésével kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit küldje el a megadott kapcsolattartási adataink bármelyikére.

Talentis Group Zrt.